Artikel 1 | Algemeen
In deze voorwaarden wordt FotoFilmFabriek VOF, gevestigd te Voorstraat 180 in Dordrecht, verder aangeduid als FotoFilmFabriek en haar contractpartner als koper. In geval van levering van diensten wordt onder FotoFilmFabriek mede opdrachtnemer en onder koper mede opdrachtgever verstaan.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van en overeenkomsten met FotoFilmFabriek.
Een koper, die eenmaal volgens deze algemene voorwaarden met FotoFilmFabriek heeft gecontracteerd, wordt geacht eventueel daarna door hem mondeling, schriftelijk, telegrafisch of per telefax op te geven orders of aan te gane overeenkomsten stilzwijgend met toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden akkoord te zijn gegaan.
Koper geldt niet als (handels)agent of distributeur van FotoFilmFabriek tenzij hij als zodanig bij schriftelijke overeenkomst is aangesteld.
Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken, indien zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 2 | Offertes
Offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders in de offerte is vermeld.
De prijscouranten en prijsvermeldingen van FotoFilmFabriek zijn geen offerte.
Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt FotoFilmFabriek zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 2 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken. Onder opgaaf van redenen zal FotoFilmFabriek dit schriftelijk aan koper bekend maken.
Mondelinge toezeggingen verbinden FotoFilmFabriek slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
Inkoop- en andere voorwaarden van een koper worden door FotoFilmFabriek uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze alsnog uitdrukkelijk en schriftelijk door FotoFilmFabriek worden aanvaard.

Artikel 3 | Totstandkoming van de overeenkomst
Overeenkomsten komen eerst tot stand nadat een bestelling door FotoFilmFabriek op haalbaarheid is beoordeeld. FotoFilmFabriek heeft het recht zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren.

Artikel 4 | Afbeeldingen
Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. opgenomen in prijscouranten en folders, gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.
Alle door of in opdracht van FotoFilmFabriek gemaakte ontwerpen, afbeeldingen enz. als bedoeld in lid 1 blijven eigendom van FotoFilmFabriek en mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd of op andere wijze vermenigvuldigd, noch aan derden worden getoond of op enigerlei wijze worden gebruikt.

Artikel 5 | Prijzen
De zaken van FotoFilmFabriek worden geleverd tegen de prijzen die gelden op het moment van bestellen bij FotoFilmFabriek. De diensten van FotoFilmFabriek worden verricht tegen de prijs die FotoFilmFabriek na het verlenen van de diensten op de door haar gebruikelijke wijze calculeert.

Artikel 6 | Verzending/levering
Leveringen vinden uitsluitend plaats binnen Nederland en België, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
De levertijd van bestellingen bedraagt normaliter maximaal 30 dagen, tenzij anders is vermeld of genoemd. Deze levertijd geldt als indicatie en niet als fatale termijn.
Indien de overeengekomen levertermijn om welke reden dan ook door FotoFilmFabriek wordt overschreden, zal FotoFilmFabriek de klant hiervan schriftelijk (brief, e-mail) in kennis stellen. In dat geval heeft de klant de bevoegdheid om de overeenkomst met FotoFilmFabriek te ontbinden, door dit schriftelijk (brief, e-mail) aan FotoFilmFabriek te melden.
Eventueel in het kader van voorgaand artikel reeds door de klant gedane betalingen worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien (14) werkdagen nadat FotoFilmFabriek het in artikel 6.3 genoemde verzoek tot ontbinding van de overeenkomst heeft ontvangen, op de bank- of girorekening van de klant teruggestort.
De door FotoFilmFabriek opgegeven levertijden zullen nimmer als fatale termijn te beschouwen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Levering geschiedt op de plaats en het tijdstip dat de zaken gereed zijn voor verzending aan de klant. FotoFilmFabriek behoudt zich het recht voor bestellingen in deelleveringen te verzenden en te factureren.
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, bepaalt FotoFilmFabriek de wijze van verzending. In geval FotoFilmFabriek de wijze van verzending heeft gekozen, reizen de zaken voor risico van FotoFilmFabriek. FotoFilmFabriek draagt het risico van de zaken af op het ogenblik waarop de zaken aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden.
Indien op verzoek van koper de levering wordt uitgesteld of bespoedigd, dan is koper gehouden tot vergoeding van de hiermee gepaard gaande kosten.
FotoFilmFabriek is gerechtigd extra arbeidsuren in rekening te brengen indien de aflevering vertraging oploopt door omstandigheden die hem niet zijn toe te rekenen.
FotoFilmFabriek is niet tot nalevering van eenmaal geleverde producten gehouden, indien deze producten door hem of zijn leveranciers uit productie zijn genomen of om enige andere redenen uit zijn verkoopprogramma zijn vervallen.
De koper is gehouden bij levering de zaken in ontvangst te nemen. Bij gebreke daarvan worden de zaken voor rekening en risico van de koper opgeslagen.
In geval de koper ondanks sommatie daartoe de zaken binnen drie weken nadien niet heeft afgehaald van de door FotoFilmFabriek op te geven opslagplaats, heeft FotoFilmFabriek het recht om de zaken naar haar keuze onderhands of in het openbaar te verkopen en de oorspronkelijke koper voor een eventueel verlies aansprakelijk te houden. De oorspronkelijke koper is te allen tijde gehouden om de kosten van de hiervoor genoemde opslag en de door FotoFilmFabriek gemaakte (extra) verzend- en administratiekosten te vergoeden.
Overschrijding van een leveringsdatum geeft de koper nimmer het recht tot enigerlei schadevergoeding jegens FotoFilmFabriek.

Artikel 7 | Afkoelingsperiode
Nadat de klant het door hem/haar bestelde product heeft ontvangen, heeft de klant de bevoegdheid om binnen veertien (14) dagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met FotoFilmFabriek te ontbinden. De klant hoeft hiervoor geen reden op te geven.
Indien de klant de overeenkomst ingevolge artikel 7.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient de klant dit schriftelijk (via e-mail of brief) aan FotoFilmFabriek te melden. De klant dient het product – na overleg met FotoFilmFabriek – te sturen naar een door FotoFilmFabriek vastgesteld retouradres. De klant dient in dit geval zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen.
Indien de klant reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de klant de overeenkomst met FotoFilmFabriek ingevolge artikel 7.1. en 7.2 van deze voorwaarden heeft herroepen, zal FotoFilmFabriek deze betalingen binnen veertien (14) werkdagen nadat FotoFilmFabriek het door de klant geretourneerde product heeft ontvangen, aan de klant terugbetalen.
FotoFilmFabriek behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van de klant (anders dan die van FotoFilmFabriek of de leverancier van het product) is beschadigd.
Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van FotoFilmFabriek schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor risico van de klant komt, zal FotoFilmFabriek de klant hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. FotoFilmFabriek heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden.
De bepalingen in de wet “Kopen op afstand” zijn van toepassing.

Artikel 8 | Betalingen
Betaling dient, indien niet anders schriftelijk is overeengekomen, vooraf te geschieden. Voor het geval dat FotoFilmFabriek een factuur zendt, dient de betaling voor geleverde zaken en/of diensten plaats te vinden op de (post-) bankrekening van FotoFilmFabriek zoals is vermeld op de factuur en wel binnen veertien dagen na factuurdatum tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
FotoFilmFabriek is gerechtigd het factuurbedrag (exclusief omzetbelasting) te verhogen met een zogenaamde krediet beperkingstoeslag van 2% over dat bedrag. Bij betaling binnen de in art. 9.1 gestelde termijn is koper gerechtigd het desbetreffende bedrag in mindering te doen strekken op het factuurbedrag (exclusief omzetbelasting).
Indien FotoFilmFabriek aan koper kortingen heeft toegekend, is koper gerechtigd deze kortingsbedragen in mindering te doen strekken op de prijs, tenzij betalingen niet-tijdig plaatsvinden en/of factuurbedragen openstaan.
Door de koper gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van verschuldigde rente en kosten en vervolgens opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeld de koper dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
Indien de koper de factuur niet contant op de vervaldag heeft voldaan, is er zonder voorafgaande ingebrekestelling rente aan FotoFilmFabriek verschuldigd van 2% over het openstaande bedrag per maand, waarbij een ingegane maand voor een gehele maand wordt gerekend.
Indien de koper het door hem verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn heeft betaald en FotoFilmFabriek tot incasso van de vordering langs gerechtelijke of andere weg is overgegaan, is de koper gehouden aan FotoFilmFabriek te betalen een vergoeding wegens de daaraan verbonden kosten overeenkomstig het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, doch met een minimum van Euro 115,- per factuur.
Niet-tijdige betaling geeft FotoFilmFabriek het recht harerzijds haar prestatie ingevolge de onderhavige en/of andere overeenkomsten met de koper op te schorten, dan wel te ontbinden, zonder dat de koper recht heeft op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst en onverminderd het recht van FotoFilmFabriek op van een eventueel verlies, winstderving en verdere gevolgschade.
FotoFilmFabriek is te allen tijde gerechtigd te vorderen dat de koper voldoende zekerheid stelt voor de betaling van de door FotoFilmFabriek te verrichten prestaties, een en ander op een door FotoFilmFabriek aan te geven wijze.
Het is de koper niet toegestaan verrekening toe te passen.
In behandeling genomen reclames en/of garantie-aanspraken geven geen recht tot betalingsuitstel of gedeeltelijke betaling.
Wissels worden onder het aanrekenen van discontokosten slechts na voorafgaand akkoord en uitsluitend met het oog op betaling aanvaard. FotoFilmFabriek garandeert niet het tijdig aanbieden van de wissels.
Cheques, wissels en vreemde valuta gelden slechts als aanbetaling na hun inlossing.
FotoFilmFabriek staat tot geen van haar kopers in een rekening-courant verhouding.

Artikel 9 | Eigendomsvoorbehoud en pandrecht
De eigendom van de geleverde zaken wordt door FotoFilmFabriek uitdrukkelijk voorbehouden totdat volledige betaling, daarbij inbegrepen de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming, heeft plaatsgevonden.
Het staat de koper niet vrij zonder schriftelijke toestemming van FotoFilmFabriek de zaken voordien te vervreemden, te verhuren, in gebruik af te staan of buiten zijn bedrijf te verplaatsen, te verpanden danwel anderszins te bezwaren.
De koper verplicht zich op eerste verzoek van FotoFilmFabriek de zaken aan FotoFilmFabriek ter beschikking te stellen, en verleent reeds nu onherroepelijk machtiging aan FotoFilmFabriek of aan de door FotoFilmFabriek aan te wijzen personen, de plaats waar de zaken zich bevinden, te betreden teneinde de zaken mee te nemen.
FotoFilmFabriek verschaft overeenkomstig het gestelde onder 1 aan de koper de eigendom van de genoemde zaken op het moment dat de koper al zijn verplichtingen heeft voldaan, doch onder voorbehoud van pandrecht van FotoFilmFabriek ten behoeve van andere aansprakelijkheden die FotoFilmFabriek op de koper heeft. De koper zal op eerste verzoek van FotoFilmFabriek zijn medewerking verlenen aan handelingen die in dat kader vereist zijn, op straffe van een dwangsom van Euro 455,- voor ieder dag dat de koper hiermee nalatig blijft.
Zaken of onderdelen daarvan, die ingevolge een reparatie-opdracht of garantie worden vervangen, worden of blijven daardoor eigendom van FotoFilmFabriek tot volledige voldoening van al hetgeen FotoFilmFabriek van de koper te vorderen heeft, heeft plaatsgevonden.

Artikel 10 | Reclame
Reclames in het algemeen en klachten over facturen dienen binnen acht dagen na ontvangst van de zaken c.q. facturen, dan wel binnen acht dagen nadat een eventueel gebrek aan de zaken ontdekt is c.q. ontdekt had moeten worden, schriftelijk en met een behoorlijke omschrijving van de klacht aan FotoFilmFabriek kenbaar gemaakt te worden. Na het verstrijken van deze termijn wordt FotoFilmFabriek geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen, en wordt aangenomen dat de koper de zaken c.q. facturen als juist erkent.
Reclames geven aan de koper nimmer het recht zijn betalingen op te schorten.
Indien een reclame door FotoFilmFabriek gegrond wordt bevonden, heeft FotoFilmFabriek het recht te harer keuze:
de factuur te herzien en het factuurbedrag dienovereenkomstig te wijzigen;
het geleverde te vervangen door een zaak met dezelfde specificaties of te repareren waarbij de vervangen zaken of onderdelen aan FotoFilmFabriek worden afgegeven;
het geleverde terug te nemen en de overeenkomst te ontbinden, onder restitutie van het door de koper betaalde factuurbedrag zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
Reclamering ten aanzien van zaken behorende tot een deelzending heeft geen invloed op voorgaande en volgende deelzendingen die deel uitmaken van dezelfde bestelling.
Geringe, in de handel gebruikelijke of technische niet te vermijden afwijkingen en verschillen in kwaliteit, kleur, maat of afwerking, kunnen geen grond voor reclamering opleveren.
De koper dient in voorkomend geval FotoFilmFabriek onverwijld gelegenheid te bieden eventuele gebreken te herstellen.
Eventuele terugzending van zaken aan of van de koper geschiedt voor rekening en risico van de koper. FotoFilmFabriek aanvaardt teruggezonden zaken slechts indien en voor zover zij met deze terugzending tevoren schriftelijk instemt, en alsdan slechts wanneer deze zaken aan het door FotoFilmFabriek op te geven adres worden afgeleverd in de originele verpakking en in de staat waarin FotoFilmFabriek deze zaken aan de koper afleverde.

Artikel 11 | Aansprakelijkheidsbeperking
1. FotoFilmFabriek, noch derden die zij betrekt ten behoeve van de totstandkoming of de uitvoering van enige overeenkomst, zijn aansprakelijk voor enige schade, voortvloeiende uit en verbandhoudende met de overeenkomst, welke koper of enige door deze bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derde mocht lijden, direct of indirect, ongeacht wat daarvan de oorzaak is.
2. Onverminderd het vorenstaande is FotoFilmFabriek in ieder geval nimmer aansprakelijk:
• wegens niet-, of niet tijdige levering;
• voor gegevens in folders, catalogi, reclamemateriaal, offertes e.d.;
• in geval van niet-toerekenbare tekortkomingen (overmacht), zoals bedoeld in artikel 13;
• indien de koper zelf of een derde het geleverde repareert, daaraan veranderingen aanbrengt, dit gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor het geschikt of bestemd is, het geleverde overbelast en anderszins onvakkundig gebruikt;
• voor bedrijfs- en/of gevolgschade, door welke oorzaak dan ook ontstaan;
• voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van hulppersonen;
• voor schade door geleverde software;
• voor schade tengevolge van verlies enigerlei data als vastgelegd op magnetische informatiedragers;
• voor schade veroorzaakt door het gebruik van een aan het telefoonnet gekoppeld modem waaronder begrepen het verlies van gegevens, ontvreemding van gegevens, onjuiste transmissie van gegevens, verminking van data of andere bestanden alsmede het blijven openstaan van telefoonlijnen.
3. Indien FotoFilmFabriek in enig geval, ondanks het bovenstaande, voor enige schade aansprakelijk is, aanvaard FotoFilmFabriek slechts aansprakelijkheid voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering.
4. Indien de verzekering in enig geval niet tot uitkering overgaat, is FotoFilmFabriek nimmer aansprakelijk voor meer dan het factuurbedrag voor de betreffende overeenkomst.
5. De koper zal FotoFilmFabriek vrijwaren voor alle aanspraken van derden jegens FotoFilmFabriek.
6. De in deze voorwaarden opgenomen uitsluitingen c.q. beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van FotoFilmFabriek.

Artikel 12 | Niet-toerekenbare tekortkomingen
FotoFilmFabriek is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen door overmacht.
Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van FotoFilmFabriek alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
FotoFilmFabriek heeft in geval van overmacht het recht haar verplichtingen op te schorten. FotoFilmFabriek is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is FotoFilmFabriek gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. FotoFilmFabriek behoudt het recht op betaling van het reeds verrichte werk en de gemaakte kosten.
FotoFilmFabriek heeft geen bevoegdheid tot opschorten indien nakoming blijvend onmogelijk is of de tijdelijke onmogelijkheid langer dan zes maanden voortduurt. In deze gevallen kan de overeenkomst door de meest gerede partij worden ontbonden, zonder dat de koper echter recht heeft op vergoeding van enige schade.

Artikel 13 | Ontbinding
Indien de koper zijn verplichtingen jegens FotoFilmFabriek niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, alsmede indien zijn faillissement is/wordt aangevraagd, hij in staat van faillissement wordt verklaard, hij surséance van betaling aanvraagt, dan wel aan zijn crediteuren of een deel van hen een regeling of een akkoord aanbiedt, voorts bij beslaglegging op zijn activa of een deel daarvan, dan wel hij tot verkoop of liquidatie van zijn bedrijf overgaat, alsmede in geval van overlijden, onder curatele-stelling of indien hij op andere wijze het beheer dan wel de leiding over zijn bedrijf, zaken of een deel daarvan verliest, is de koper van rechtswege in verzuim en is elke vordering, die FotoFilmFabriek te zijnen laste heeft of verkrijgt, dadelijk en ineens opeisbaar zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist.
In de gevallen onder 1 genoemd, heeft FotoFilmFabriek het recht, zonder enige ingebrekestelling, harerzijds de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
FotoFilmFabriek is te allen tijde bevoegd alsdan schadevergoeding van de koper te vorderen, alsmede de geleverde zaken terug te nemen.
In geval de koper de overeenkomst wenst te ontbinden, zal hij te allen tijde eerst FotoFilmFabriek schriftelijk in verzuim stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog haar verplichtingen na te komen, dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen koper nauwkeurig schriftelijk dient te omschrijven.
De koper heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten, indien hij zelf reeds in verzuim was met de nakoming van zijn verplichtingen.
In geval van gedeeltelijke ontbinding kan de koper geen aanspraak maken op ongedaan making van reeds door FotoFilmFabriek verrichte prestaties, en heeft FotoFilmFabriek onverkort recht op betaling voor de reeds door haar verrichte prestatie’s.
Indien een bevestigde en/of ondertekende opdracht door de koper wordt geannuleerd, zonder dat FotoFilmFabriek in verzuim gesteld is, dan zal aan de koper alsnog 10% van de opdrachtsom (ex btw) in rekening gebracht worden.

Artikel 14 | Toepassing recht/bevoegde rechter
Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen FotoFilmFabriek en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Rotterdam kennis, tenzij FotoFilmFabriek er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.